കാലിലെ മുറിവിന്റെ വേദന മറികടക്കാൻ മറിച്ചിട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിനു മുകളിൽ അതുയർത്തിവെച്ച് ഓടിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം
(വലുതായി കാണാൻ ചിത്രത്തിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

നഗരത്തിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും അപ്രതീക്ഷിതമായി വളഞ്ഞും ഓടുന്ന മുചക്രത്തെ നോക്കി മുഖം ചുളിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകാനിടയില്ല. പക്ഷേ, ഈ ദൃശ്യം കണ്ടാൽ അങ്ങനെ മുഖം ചുളിയില്ല, ഉറപ്പ്.

ജീവിക്കാനായുള്ള അദ്ധ്വാനത്തിന് ശാരീരികാസ്വസ്ഥത ഈ മനുഷ്യന് തടസ്സമാവുന്നില്ല. മുറിവുകൾ നിമിത്തം കാൽ നിലത്തുറപ്പിക്കാനാവില്ല. വെരിക്കോസ് അൾസർ എന്ന രോഗമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്. കാലുകൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അസഹ്യമായ വേദനയ്ക്കും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും വഴിവെയ്ക്കും. ഈ വേദനയെ തോല്പിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴിയാണ് മറിച്ചിട്ട ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ്. അതിനു മുകളിൽ കാൽ ഉയർത്തി വെയ്ക്കുക എന്നത്. അങ്ങനെയിരുന്നാണ് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നത്.

വേദനയുള്ള കാലുമായി വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യനാവില്ല. കാരണം, അങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചാൽ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് പുകയില്ല. തനിക്കും കുടുംബത്തിനുമുള്ള അന്നം കണ്ടെത്താൻ വേദന മറന്നും അദ്ദേഹം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു.

R Chanthulal

COMMENT