പണം എന്നെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു
ഭ്രമം എന്നെ പറപ്പിച്ചു
കഫൻ എന്നെ പുതപ്പിച്ചു
മണൽ എന്നെ ഭക്ഷിച്ചു.

Habeeb Ashraf
Latest posts by Habeeb Ashraf (see all)

COMMENT